RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez  Przedsiębiorstwo Budowlane ROL-BUD Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przedsiębiorstwo Budowlane ROL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-283) przy ul. Morenowe Wzgórze 26c/13, jako Administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usług, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, numer rachunku bankowego, PESEL;
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa dane w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług;
 • realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
 • ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;

Administrator może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy (zwanymi dalej „Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie
  z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, biurowo-kadrowe, prawne. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe z należytą starannością.
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania  dostępu  do  danych  osobowych;  osoba,  której dane dotyczą,  jest  uprawniona  do  uzyskania  od  Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane  są  dane  osobowe  jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest  uprawniona  do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia  danych  osobowych  („prawo do bycia zapomnianym”); mają  Państwo  prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 • ograniczenia  przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia  danych  osobowych;  pod pewnymi warunkami macie Państwo  prawo  otrzymać  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym formacie,  nadającym  się  do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Administratora  oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu;  w  pewnych  okolicznościach  mają Państwo prawo w dowolnym  momencie  wnieść  sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną  sytuacją  – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Budowlanym ROL-BUD Sp. z o.o. pod numerem telefonu 58 765-13-66 bądź adresem e-mail: biuro@rol-bud.com